ติดต่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ 0-2624-6273
0-2695-5000,5555
ต่อ 6273
warapornw@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
คุณอนุวัฒน์ ศรีขจรรัตน์กุล 0-2680-1244
0-2680-1111,285
1666,285 1888
anuwat@asiaplus.co.th
คุณกวี มานิตสุภวงษ์ 0-2680-1220
0-2285-1111,285
1666,680 1888
kawee@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาตจำกัด(มหาชน)
คุณศิริพร อรุโณทัย 0-2617-4973 siriporn.aru@thanachartsec.co.th
คุณรตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ 0-2617-4960 rata.lim@thanachartsec.co.th
คุณอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล 0-2617-4991 adisak.phu@thanachartsec.co.th
คุณชลิดา ตันตริยานนท์ 0-2617-4968 chalida@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์ สายตรง 0-2658-8850
0-2658-8888 ต่อ 8850
suchott@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณพลเทพ วงษ์นาค 0-2684-8796 phonthep@aira.co.th
คุณธนวิชญ์ เพชรสุทธิ 0-2684-8799 tanawit@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
คุณวิชญ์ศรุต ชูอ่องสกุล 0-280-2940 vitsarut@kktrade.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
คุณอิศรา เลิศสุดคนึง 0-2659-3456 itsara@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณอาทิตย์ จันทร์สว่าง 0-2659-7000 ต่อ 5005 artit.jansawang@
krungsrisecurities.com
คุณธีระพล อดุมเวศย์ 0-2659-7000 ต่อ 5012 teerapol.Udomvej@
krungsrisecurities.com