ถาม-ตอบ
1
เธียรสุรัตน์ ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง ภายใต้แบรนด์ใด
ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มในครัวเรือน โดยใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 35 ปี ปัจจุบันมีลูกค้า ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับจ้างผลิตเครื่องกรองน้ำให้แก่บริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศ
2
เธียรสุรัตน์ มีบริษัทย่อยหรือไม่
ปัจจุบันมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแร่ เครื่องกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ และน้ำดื่มผสมแร่ธาตุ เป็นต้น โดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัทขายตรงชั้นนำแห่งหนึ่ง
3
สามารถสอบถามข่าวสารของบริษัทและกิจกรรมของนักลงทุนผ่านช่องทางใด
ท่านสามารถรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ Investor@thiensurat.co.th
4
บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อไร
โดยปกติ บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยสามารถดู/ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5
อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยของบริษัทเป็นอย่างไร
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเดี่ยว ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย