ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใช้ในครัวเรือน
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000213
ทุนจดทะเบียน : 662,199,169.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 662,199,169 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 516,730,430.00 บาท
โฮมเพจ : www.thiensurat.co.th
โทรศัพท์ : ติดต่อส่วนสำนักงาน 02-819-8899
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการ 1210 และ 02-819-8888
โทรสาร : 02-962-6951-3, 02-962-6675