โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,984
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 32.86

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,245
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 119,130,594 25.50
2.  นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 90,285,225 19.33
3.  น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 32,521,415 6.96
4.  น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ 30,259,538 6.48
5.  นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 29,233,386 6.26
6.  นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 17,000,000 3.64
7.  น.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล 11,953,620 2.56
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,559,048 1.62
9.  นางขนิษฐา แจ้งอยู่ 5,133,332 1.10
10.  นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ 4,561,332 0.98
11.  นายอัศวิน แจ้งอยู่ 4,466,500 0.96
12.  น.ส.สุพัชรี จักรวิธานนิเทศ 4,184,036 0.90
13.  นายธีระ ดีสวัสดิ์ 3,226,000 0.69
14.  นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 3,197,965 0.68
15.  นายชิโนรส ศิริทรัพย์ 2,633,057 0.56