ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000213
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใช้ในครัวเรือน
ทุนจดทะเบียน : 549,682,133 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 549,682,133 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 549,682,133 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 549,682,133 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-819-8899
ศูนย์บริการลูกค้า : 1210 และ 02-819-8888
โทรสาร : 02-962-6951-3, 02-962-6675
เว็บไซต์ : www.thiensurat.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 02-819-8899 ต่อ 1536, 1591
อีเมล์ ir@thiensurat.co.th