ปฏิทินนักลงทุน

  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 22 เมษายน 2563 09.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 26 เมษายน 2562 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • 25 มีนาคม 2562 11.20-12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 11 กันยายน 2561 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 27 เมษายน 2561 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 1 ธันวาคม 2560 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
 • 1 กันยายน 2560 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
 • 24 สิงหาคม 2560 - XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.06
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 สิงหาคม 2560
  วันจ่ายเงินปันผล : 08 กันยายน 2560
  เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสุทธิ
 • 30 พฤษภาคม 2560 11.00 - 12.30 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
 • 27 เมษายน 2560 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • 15 มีนาคม 2560 13.00 – 14.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2560 - XD date กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  วันประชุม : 27 เมษายน 2560
  วันปิดสมุดทะเบียน : 17 มีนาคม 2560
  วาระการประชุมที่สำคัญ : งดจ่ายเงินปันผล
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 25 พฤศจิกายน 2559 - XD date เงินปันผล(บาท/หุ้น) : 0.11
  วันปิดสมุดทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 2559
  วันจ่ายปันผล : 09 ธันวาคม 2559
  เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสุทธิ
 • 24 พฤศจิกายน 2559 13.00 - 14.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
 • 30 พฤษภาคม 2559 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
 • 3 พฤษภาคม 2559 - XD date จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสด แบ่งเป็น
  1. อัตราส่วนหุ้นปันผล : 10 : 1
  วันปิดสมุดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2559
  วันจ่ายปันผล : 19 พฤษภาคม. 2559
  เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสะสม
  2. เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.02
  วันปิดสมุดทะเบียน : 10 พฤษภาคม 2559
  วันจ่ายเงินปันผล : 19 พฤษภาคม 2559
  เงินปันผลจาก : ปันผลจากกำไรสะสม
 • 22 เมษายน 2559 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่
 • 18 มีนาคม 2559 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ห้องประชุม 603
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 4 ธันวาคม 2558 15.20 - 16.20 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 3 กันยายน 2558 16.30 - 17.45 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 7 กรกฎาคม 2558 10.30 - 12.00 น. นักวิเคราะห์ ได้แก่ บล.เออีซี จำกัด(มหาชน) บล. เคเคเทรด จำกัด บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด และ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง พบผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2558 และรายละเอียดการเข้าลงทุนในบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
 • 25 มิถุนายน 2558 10.00 - 12.00 น. นักวิเคราะห์ บริษัท ธนชาต จำกัด(มหาชน) พบผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2558
 • 10 มิถุนยาน 2558 10.00 - 12.00 น. นักวิเคราะห์บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) พบผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2558
 • 25 พฤษภาคม 2558 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 30 เมษายน 2558 - XD date จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสด แบ่งเป็น
  1. หุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1667
   (หุ้นเดิม 6 : หุ้นปันผล 1)
   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท
  2. จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
   มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
   วันปิดสมุดทะเบียน : 8 พฤษภาคม 2558
   วันจ่ายเงินปันผล : 22 พฤษภาคม 2558
 • 24 เมษายน 2558 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3
 • 16 มีนาคม 2558 09.00 - 10.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 14.00 - 16.00 น. นักวิเคราะห์บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด พบผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
  • วันที่ เวลา ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 26 พฤศจิกายน 2557 11.20 - 12.35 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 28 ตุลาคม 2557 10.00 - 12.00 น. นักวิเคราะห์ จาก บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 16 ตุลาคม 2557 13.30 - 16.00 น. นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.ไอร่า บลจ.แอสเซท พลัส และ บลจ.โซลาริส พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 16 ตุลาคม 2557 10.30 - 12.00 น. นักวิเคราะห์จากต่างประเทศ ผ่านจาก บล.บัวหลวง พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 2 ตุลาคม 2557 10.00 - 12.00 น. นักวิเคราะห์ จาก บล.ธนชาต พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 25 กันยายน 2557 10.00 - 12.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับ “โครงสร้างและบทบาทฝ่ายงานของตลาดหลักทรัพย์”
 • 2 กันยายน 2557 10.00 - 12.00 น. บล.จัดการกองทุน แอสเซท พลัส และนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) พบผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 29 สิงหาคม 2557 - XD date เงินปันผล (บาท/หุ้น) : 0.05
  วันปิดสมุดทะเบียน : 29 สิงหาคม 2557
  วันจ่ายเงินปันผล : 12 กันยายน 2557
 • 27 สิงหาคม 2557 13.30 - 16.00 น. นักลงทุน (Investor Day) พบผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ และโรงงานผลิตของบริษัท
 • 27 สิงหาคม 2557 11.00 - 12.00 น. สายการค้าหลักทรัพย์สถาบัน ของ บลจ.บัวหลวง พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 22 สิงหาคม 2557 16.00 - 17.00 น. นักลงทุนจากต่างประเทศ ของ บลจ.เอเซียพลัส พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 22 สิงหาคม 2557 13.00 - 14.30 น. นักลงทุนกลุ่มสถาบันของ บลจ. เคจีไอ พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 15 สิงหาคม 2557 14:10 - 15:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
 • 22 กรกฎาคม 2557 14.00 - 16.00 น. ประชุมนักวิเคราะห์ พบผู้บริหาร และเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
 • 22 กรกฎาคม 2557 10.00 - 12.00 น. นักลงทุน (Investor Day) พบผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการ และโรงงานผลิตของบริษัท