สิทธิของผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมผุ้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ PDF
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  • แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
    (แบบ ก.)
  • แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
    (แบบ ข.)
  • แบบฟอร์มส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
    (แบบ ค.)