การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • รายงานประจำปี 2558
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารที่แนบมาด้วย
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  และข้อมูลกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 2 ท่าน
 • รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 1 (TSR-W1) โดยไม่คิดมูลค่า
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
 • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • แผนที่สถานที่ประชุม