โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,818
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.99

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,028
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.50

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 144,367,715 26.26
2. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 98,145,325 17.85
3. น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ 34,433,796 6.26
4. น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 33,695,673 6.13
5. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 33,608,413 6.11
6. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 17,000,000 3.09
7. น.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล 12,253,620 2.23
8. นางขนิษฐา แจ้งอยู่ 5,133,332 0.93
9. นายทัชชล ลีศิริกุล 4,780,000 0.87
10. นายอัศวิน แจ้งอยู่ 4,562,700 0.83
11. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ 4,495,532 0.82
12. นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,082,665 0.74
13. นายจุมพล วรวงศ์พิทักษ์ 3,850,000 0.7
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,632,602 0.66
15. นายไชยยศ พงศ์จารุสถิต 3,400,000 0.62
16.  นายวรพงษ์ ลาดเสนา 3,213,200 0.58
17.  นายนิสิต เพชรน้อย 3,000,000 0.55
18.  นายปวริส สุรกิตติดำรง 3,000,000 0.55
19.  นางศิรินดา ธนาวิศรุต 2,771,600 0.5
ยอดรวม 419,426,173 76.28